top of page

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1.

 

1.1 ‘opdrachtnemer’: hieronder vernoemd als Steengoed.

1.2 ‘klant’: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon welke een opdracht aangaat, tot het leveren van diensten en/of werkzaamheden, met Steengoed.

1.3 ‘tegenpartij’: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die via een mail uitgenodigd zal worden om deel te nemen aan de ‘expertise’ samen met de ‘klant’ en de ‘deskundige’.

1.4 ‘opdracht’: De overeenkomst(en) tot het leveren van diensten en/of werkzaamheden tussen klant, tegenpartij en Steengoed.

1.5 ‘deskundige’ de natuurlijke of rechtspersoon die door Steengoed is aangeduid en die desgevallend in het bezit is van de nodige toegangen tot het beroep welke vereist zijn bij de uitvoering van een opdracht in het kader van een vastgoed expertise.

1.6. ‘verslag’: ’verslag’ na bezoek opgesteld door de ‘deskundige’ zal moeten worden goedgekeurd door de ‘klant’, de ‘tegenpartij’’ en Steengoed zelf, volgens afzonderlijke modaliteiten naargelang het voorwerp van de ‘opdracht’.

1.7. ‘partij/partijen’ : de klant en/of tegenpartij en/of de onderneming.

 

ARTIKEL 2.

 

2.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de klant die zich beroept op de door Steengoed aangeboden diensten, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke budgettering, aanbieding, offerte, overeenkomst en opdracht die bij Steengoed wordt geplaatst, ongeacht of het rechtstreeks via de website gebeurt, per e-mail, per telefoon, dan wel via een andere manier die desgevallend door Steengoed of een partner van Steengoed ter beschikking wordt gesteld. Onze algemene voorwaarden kunnen ten allen en zonder voorafgaandelijk verwittiging worden aangepast, de laatste versie kan u steeds raadplegen op onze website.

2.2 de algemene toepassing van de klant zullen onder geen beding van toepassing zijn op de aan ons gegeven opdracht(en). De opdracht en de onderhavige algemene voorwaarden treden in de plaats van de eventuele eerdere afspraken of eerder aangegane opdrachten tussen de klant en Steengoed.

2.3 De klant wordt geacht onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Het vastleggen van een uitvoeringsdatum samen met de klant en/of tegenpartij is een gelijkstelling als het plaatsen van een opdracht.

2.4 Voor zover onderhavige algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands, primeert de Nederlandstalige tekst bij eventuele verschillen.

 

2.5 Indien er bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, hebben deze steeds voorrang op de algemene voorwaarden.

2.6 Indien Steengoed niet steeds de strikte naleving van zijn voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Steengoed zal in dergelijk geval ook het recht behouden in andere gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 

ARTIKEL 3.

 

3.1 De door Steengoed aangeboden diensten worden uitsluitend op het Belgische grondgebied gepresteerd.

Steengoed kan de opdracht van de klant uitsluitend aanvaarden indien het adres van de plaats van uitvoering binnen het actieve werkgebied van Steengoed valt. Het actieve werkgebied kan worden bekomen bij het plaatsen van de opdracht en kan verschillen per type dienst.

3.2 De volledige dienstverlening gebeurt in de Nederlandse taal. Steengoed kan bijkomende kosten aanrekenen indien de klant het gebruik in een andere taal vereist.

De klant zal het feit dat hij de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, niet kunnen inroepen om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

3.3 De klant bestelt de door Steengoed verleende diensten steeds in zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening en kan zich niet beroepen op uitzonderingen (in rechte of in feite) die samenhangen met een mandaat of een volmacht die door één of meerdere derden zijn toegekend, om de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover Steengoed uit te stellen, op te schorten of stop te zetten.

 

ARTIKEL 4.

 

4.1 Het mededelen van een prijsaanbieding, budgettering of welke benaming er ook wordt gebruikt verplicht Steengoed niet tot het sluiten van een opdracht.

Steengoed kan niet gehouden worden aan zijn prijsindicatie indien de klant redelijkerwijze kan of moet vermoeden dat deze aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of fouten bevat.

4.2 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, en exclusief alle in het kader van de uitvoering te maken kosten (zoals onder meer reis-, print-, verzend- en administratiekosten), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

ARTIKEL 5.

 

5.1 Steengoed kan zonder opgave van redenen een opdracht weigeren.

5.2 Steengoed behoudt zich het recht voor om, voor de kwaliteit van de dienstverlening, bijkomende inlichtingen te vragen en – bij afwezigheid daarvan – de uitvoering van de opdracht te weigeren.

5.3 Steengoed behoudt zich het recht voor om bepaalde prestaties aan derden toe te vertrouwen, binnen de beperkingen die toegelaten zijn door de wettelijke bepalingen en door de regels inzake erkenning of accreditatie. Zo zullen elektriciteitskeuringen worden uitgevoerd door het geaccrediteerde organisme. Voor deze dienstverlening verwijst Steengoed uitdrukkelijk naar de algemene voorwaarden van deze. Steengoed stelt uitdrukkelijk dat zij enkel instaat voor de administratieve begeleiding van de klant, indien beroep wordt gedaan op een derde voor de uitvoering.

5.4 De uitvoeringsdatum van de opdracht wordt per e-mail of per telefoon aan de klant meegedeeld.

5.5 De uitvoering van de opdracht is niet onderworpen aan een bindende uitvoeringstermijn tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vooraf overeengekomen tussen klant en Steengoed.

De redelijke termijn van uitvoering van de opdracht kan afhankelijk zijn van allerlei factoren zoals de tijdigheid en kwaliteit van de informatie verstrekt door de klant, de medewerking van derden, een ongeval, een technische storing, ziekte, het weer of andere omstandigheden waarop de klant geen invloed kan uitoefenen.

Zelfs indien er een bindende uitvoeringstermijn zou worden overeengekomen, gelden bovenvermelde omstandigheden en gelijkaardige omstandigheden als redenen waardoor de uitvoeringstermijn of redelijke termijn zal worden geschorst / verlengd.

5.6 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarover Steengoed de beschikking heeft gevraagd, dan wel deze waarvan hij kan of moet aannemen dat Steengoed hierover dient te beschikken, tijdig en volledig aan Steengoed worden medegedeeld.

De klant garandeert dat de door hem aan Steengoed verstrekte gegevens volledig en juist zijn. Indien Steengoed van deze gegevens uitgaat in de uitvoering van de opdracht, is hij hiervoor niet aansprakelijk te stellen, behoudens in geval van bewezen bedrog.

Om de door Steengoed aangeboden diensten in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren, moet de klant, al naargelang de aard van die diensten, de gegevens, de documenten, software, systemen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de door Steengoed uit te voeren dienst voorafgaandelijk het plaats bezoek ter beschikking te stellen van Steengoed.

5.7 De uitvoering van de door Steengoed verleende diensten heeft enkel en alleen betrekking op de zichtbare en bereikbare elementen van de te controleren toestellen, uitrustingen, installaties, terreinen of gebouwen.

5.8 Bij de opdracht betreffende een onroerend goed wordt de aanduiding of een gebruik van de oppervlakte of enige andere maat door Steengoed slechts als indicatie gegeven, zonder de exactheid hiervan te garanderen. Steengoed zal wel de nodige inspanningen leveren teneinde een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid te leveren.

 

ARTIKEL 6.

 

6.1 De klant kan de opdracht of de vastgelegde uitvoeringsdatum wijzigen of annuleren zonder kosten, minimaal drie dagen op voorhand en dit tijdens de kantoor uren voor de geplande uitvoeringsdatum (bijvoorbeeld: afspraak vrijdag = annulering maandag voor 17:00 uur). Bij wijziging of annulering na deze termijn of wanneer er geen toegang wordt verleend of kan worden verleend (bv. door het ontbreken van een sleutel, afwezigheid van een persoon,…), kan de volledige kostprijs van de opdracht in rekening worden gebracht en dit met een minimum van 125,00 euro.

Een wijziging of annulering van de opdracht of de vastgelegde uitvoeringsdatum tijdens de jaarlijkse of periodieke vakanties kan niet worden verwerkt en dus ook niet aanvaard worden.

6.2 Steengoed voorziet de nodige garanties bij foto- en videodiensten betreffende de weersomstandigheden tijdens het plaats bezoek. Annuleringen of wijzigingen door weersomstandigheden vanuit de opdrachtgever zijn niet mogelijk.

6.3 Steengoed behoudt zich het recht om een extra toeslag te rekenen voor afspraken die buiten de normale werkuren vallen. Op zondagen en officiële feestdagen wordt er 25 euro per partij extra aangerekend.  

 

ARTIKEL 7

 

7.1 Alle opgegeven prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere heffingen, evenals exclusief kosten te maken in de uitvoering van de opdracht, zoals onder meer reis-, print-, verzend- en administratiekosten. Verplaatsingskosten om de sleutels op te halen en terug te brengen zijn inbegrepen in de prijs voor een maximum van vijf kilometer vanaf het adres van waar de uitvoering dient te gebeuren of het adres van onze uitvalsbasis. Voor extra verplaatsingskosten in het kader van ophalen of afleveren van een sleutel kan een tarief van 65,00 euro per uur worden aangerekend.

7.2 Steengoed behoudt zich het recht voor om een voorschot op volledige betaling te eisen alvorens de uitvoering van de opdracht te starten.

7.3 De vermelde prijzen kunnen steeds aangepast worden. Indien er een bestelling geplaatst wordt, geldt de prijs die op het ogenblik van de bestelling van toepassing is voor de overeengekomen diensten.

7.4 De prestaties en de nodige kosten kunnen, om welke reden dan ook, groter zijn dan voorzien was. Dat is meer bepaald zo voor de bijkomende onderzoeken die, in afwijking van het vastgelegde programma of indien de klant onvolledige of onjuiste inlichtingen heeft verstrekt, noodzakelijk zouden worden op basis van de vaststellingen die tijdens de uitvoering van de prestaties ter plaatse zijn gedaan.

7.5 De klant kan op ieder verzoek de laatste prijslijst bekomen via de klantendienst en wordt geacht de prijs van zijn opdracht te kennen door het enkele feit van zijn opdracht.

 

ARTIKEL 8

 

8.1 De klant dient de prijs en de overige verschuldigde bedragen aan Steengoed te betalen binnen de termijn vermeld op de factuur en nooit langer dan tien dagen na factuurdatum. De factuur moet uitsluitend en persoonlijk aan Steengoed betaald worden. Bijgevolg kan het nooit zo zijn dat Steengoed de betaling bij derden moet opvragen.

8.2 Een natuurlijk persoon kan, mits schriftelijk aanvraag en toestemming, de betaling de dag van de uitvoering van de opdracht ter plaatse betalen. De betaling zal steeds gebeuren voor aanvang van de opdracht en kan enkel elektronisch (Payconiq) of contant voldaan worden.

8.3 Steengoed mag zonder opgave van motief de beschikbaarheid van sommige betalingswijzen uitstellen, opschorten of beperken.

8.4 De klant mag zijn betalingen niet inhouden, om welke reden dan ook. Indien er problemen zouden zijn met de uitvoering van de opdracht dient hij een vordering in rechte te stellen. Elke weigering om te betalen, om welke reden dan ook, moet uiterlijk binnen de vijf dagen na factuurdatum aan Steengoed per aangetekend schrijven worden meegedeeld. Indien de betaling ter plaatse is voorzien, moet de weigering of onmogelijkheid om te betalen uiterlijk vóór de aanvang van de te verlenen diensten aan de agent ter plaatse meegedeeld worden.

8.5 Bij achterstallige betalingen behoudt Steengoed zich het recht voor om haar prestaties zonder aanmaning op te schorten en deze, behoudens andersluidend bericht van de klant, te hervatten zodra de betaling in orde is.

8.6 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van tien procent per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand.

Bovendien is de klant in geval van blijvende niet-betaling van een factuur na een termijn van zeven dagen na de vervaldag van de factuur, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van tien procent van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 100,00 euro, onverminderd het recht van Steengoed om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Er kan vanaf de 2de aanmaning een aanmaningsvergoeding van tien euro worden aangerekend per verzonden aanmaningsbrief. Alle gerechtelijke (voor zover wettelijk toegelaten) en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de klant.

Bij niet-betaling op de vervaldag is Steengoed tevens gerechtigd om de overige door Steengoed bestelde diensten voor de klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

8.7 Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur.

 

ARTIKEL 9

 

9.1 In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de verslagen, attesten, certificaten, foto- en videomateriaal de uitsluitende eigendom van Steengoed totdat de factu(u)r(en) volledig betaald is/zijn. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico op verlies of schade over op de klant zodra deze hiervan in het bezit is.

De verslagen, attesten, certificaten, foto- en videomateriaal worden digitaal opgesteld en afgeleverd in één enkel exemplaar, behoudens de naleving van specifieke wettelijke bepalingen.

9.2 Steengoed behoudt zich het recht voor om de levering van het verslag, attest, certificaat, foto- en videomateriaal uit te stellen tot ontvangst van de volledige betalingen. Ook in geval de opdracht door meerdere partijen werd geplaatst, dient de betaling van alle partijen volledig te zijn voldaan alvorens de levering zal plaatsvinden.

9.3 Steengoed neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de bewaring van de verslagen, attesten, certificaten, foto- en videomateriaal. Het behoort dus tot de verantwoordelijkheid van de klant om deze te bewaren. Behoudens in geval van wettelijke bepaling of ingeval van een verplichting, zal Steengoed niet gebonden zijn een nieuwe kopie van deze aan de klant te leveren na zes maanden na het afleveren van de originele versie.

9.4 Het door Steengoed geleverde foto- en videomateriaal kan door de klant niet meer geweigerd worden na het plaats bezoek omwille van omstandigheden eigen aan het moment van de uitvoering van de dienst (bv; weersomstandigheden, omgevingsfactoren, staat, (ordelijke) toestand van het pand, …)

 

ARTIKEL 10

 

10.1 De verplichtingen van Steengoed zijn beperkt tot de verplichtingen die de regelgeving inzake erkende controleorganismen of erkende personen oplegt. Steengoed kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor zover ze haar prestaties uitgevoerd heeft overeenkomstig de voorschriften van deze regelgevingen. De klant zal Steengoed in dit kader vrijwaren voor alle mogelijke schade en aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke prestaties uitgevoerd door Steengoed, haar werknemers, aangestelde of derden overeenkomstig de voorschriften van deze wetgeving.

10.2 De klant erkent dat, door een dienstenovereenkomst af te sluiten, Steengoed zich niet in de plaats stelt van de klant, en de klant evenmin ontslaat van zijn verplichtingen. Steengoed neemt geen enkele verplichting van de klant tegenover enige derde op zich, beperkt of vernietigt deze niet, en ontlast de klant er niet van.

10.3 Alle verbintenissen van Steengoed onder deze algemene voorwaarden leiden tot een middelenverbintenissen. Onze prestaties worden volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap uitgevoerd. Steengoed kan aldus nooit gehouden zijn zelf vastgestelde lacunes te verbeteren of te herstellen. Dit laatste is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant.

10.4 Elke klacht met betrekking tot prestaties uitgevoerd door Steengoed dient schriftelijk en omstandig aan Steengoed te worden overgemaakt binnen de acht dagen nadat de schade door de klant werd ontdekt of redelijkerwijs door de klant had moeten worden ontdekt. In ieder geval binnen een maximale termijn van één jaar na het leveren van de prestaties, op straffe van verval voor de klant om enige remedie te kunnen eisen.

10.5 Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Steengoed (met inbegrip van haar aangestelde, werknemers of derden) slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele of wettelijke verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog.

Voor overige fouten is Steengoed niet aansprakelijk. Ingeval Steengoed aansprakelijk wordt gehouden voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Steengoed beperkt tot maximaal het bedrag dat werd betaald voor de opdracht van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft (en in ieder geval tot maximum 1.000,00 euro exclusief BTW).

De aansprakelijkheid van Steengoed is in voorkomend geval steeds beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies van contracten, supplementaire kosten. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Steengoed beperkt tot het bedrag van de factuur exclusief BTW.

10.6 Steengoed kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou zijn aangericht door haar medewerkers, aangestelde of derden:

• indien deze niet waren vergezeld door de opdrachtgever of één van de afgevaardigden of werknemers van de opdrachtgever;

• betreffende directe en/of indirecte gevolgschade ten gevolge van handelingen die noodzakelijk zijn in het kader van de uit te voeren dienst. (o.a. testen, openen/sluiten, verplaatsen, aan/uitschakelen, … van bepaalde zaken)

• ingeval van keuringen die laattijdig of niet uitgevoerd worden omwille van het feit dat de opdrachtgever niet tijdig met Steengoed contact had opgenomen voor een afspraak. Evenmin kan Steengoed aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdige of niet uitvoering, indien de oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de opdrachtgever het nakomen van een afspraak belet, alsook enige andere derde (huurder, bouwheer,…) dewelke geen toegang verleent tot het onroerend goed dat voorwerp uitmaakt van de door Steengoed verleende dienst.

• elk onjuist resultaat, verslag of attest dat volgt uit onduidelijke, foute, onvolledige, dubbelzinnige of valse informatie die aan Steengoed of aan een van haar agenten is bezorgd.

10.7 De klant dient zijn verzekeraars op de hoogte te brengen van de inhoud van dit artikel en erop te letten dat de bewoordingen van dit artikel tegenover hen tegenstelbaar zijn.

 

ARTIKEL 11

 

11.1 In tegenstelling tot artikel 4.4 kan een vastgoedprofessional dewelke een periodieke samenwerking heeft met Steengoed een opdracht aanvragen in naam en voor rekening van een derde.

In dergelijk geval verklaart de vastgoedprofessional dat deze derde voldoende werd geïnformeerd over de prijs, de uitvoeringsmodaliteiten en deze algemene voorwaarden via hem heeft ontvangen, deze te hebben gelezen, te hebben begrepen, te hebben goedgekeurd en te hebben aanvaard.

Zolang de derde zijn verplichtingen niet nakomt, blijft de vastgoedprofessional in hoofde verantwoordelijk voor de opdracht als klant.

 

ARTIKEL 12

 

12.1 Indien de klant een consument (dus elke fysieke persoon die de door Steengoed aangeboden diensten bestelt voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben) is, zijn bepaalde clausules van deze algemene bepalingen mogelijk niet op hem van toepassing. Voormelde bepalingen zullen gelden, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald en/of aangevuld cq. gepreciseerd:

12.2 Behoudens ten aanzien van consumenten, zijn de aangegeven termijnen in enige prijsofferte of bijzondere overeenkomst slechts indicatief en binden zij Steengoed niet. Behoudens ten aanzien van consumenten, kan een vertraging in de uitvoering van de door Steengoed verleende diensten, om welke reden ook, in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. Consumenten hebben, in geval van een laattijdige uitvoering van de door Steengoed verleende dienst en na een verzoek daartoe gericht aan Steengoed, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, recht op een korting op de prijs van de door Steengoed verleende diensten gelijk aan één procent per maand vertraging in de uitvoering van de dienstverlening, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien hebben consumenten, in geval van laattijdige uitvoering van de dienstverlening door Steengoed na een termijn van veertien dagen na daartoe door de klant in gebreke gesteld te zijn, recht op een forfaitair bepaalde korting gelijk aan tien procent van de tussen partijen bedongen prijs, onverminderd het recht van de klant om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Dit alles behoudens overmacht in hoofde van Steengoed, haar werknemers, aangestelde, of derden.

12.3 De consument die via een communicatiemiddel op afstand (website, telefoon, briefwisseling of enige andere gebruikersinterface) zijn opdracht heeft geplaatst, heeft het recht om aan Steengoed mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonderopgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten.

De consument beschikt niet over een herroepingsrecht indien de uitvoering van het dienstencontract, met zijn instemming of op zijn verzoek, reeds begon vóór het einde van die termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten, met dien verstande dat de uitvoering van elke bestelde dienst geacht begonnen te zijn op de dag die voor de prestaties vastgelegd was, om 00:01 uur. De verplaatsing van de door Steengoed aangestelde werknemer, agent of derde, die met de uitvoering van de door Steengoed aangeboden dienst belast is, vormt als dusdanig een element van uitvoering van de dienst.

12.4 De bepalingen van artikel 10.5 zullen ook gelden door haar zware fout.

 

ARTIKEL 13

 

13.1 Het document “Privacybeleid” dat beschikbaar is op de website van Steengoed, maakt wezenlijk deel uit van deze algemene voorwaarden en de klant erkent dat hij kennis heeft genomen van dat document en het samen met deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

13.2 Steengoed registreert de persoonlijke en zakelijke gegevens van de klant en mag deze voor de uitvoering van de opdracht vrij gebruiken en bewaren.

 

ARTIKEL 14

 

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en alle rechten van welke aard dan ook, op de verslagen, attesten, certificaten, foto- en videomateriaal en op de gegevens die erin staan, blijven de exclusieve eigendom van Steengoed, niettegenstaande elke andersluidende bepaling. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Steengoed, is het de klant niet toegestaan deze aan derden te verstrekken al dan niet tegen betaling, ze te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te exploiteren.

14.2 De klant stemt ermee in dat de door Steengoed geproduceerde foto- en videomateriaal door deze laatste gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden / direct marketing.

14.3 De klant verkrijgt een beperkt gebruiksrecht van de verslagen, attesten, certificaten, foto- en videomateriaal als dusdanig, voorzijn strikt persoonlijke behoeften, en desgevallend voor de persoonlijke behoeften van elke opvolger zoals de eigenaar of de huurder van het goed, met dien verstande dat alle andere rechten op gedeeltelijke of gehele reproductie, publieke mededeling, verspreiding, het maken van uittreksels of opnieuw gebruiken van deze of van de gegevens die erin staan, uitdrukkelijk voorbehouden worden aan Steengoed.

 

ARTIKEL 15

 

15.1 De klant zal, noch tijdens de uitvoering van de opdracht, noch binnen een termijn van één jaar na uitvoering ervan, op geen enkele wijze (noch direct, noch indirect via feitelijke of juridisch verbonden vennootschappen e.d.) medewerkers (zelfstandige, dan wel in loondienst) van Steengoed dan wel van derden waarop voor de uitvoering van de opdracht een beroep werd gedaan, in dienst nemen, tenzij na goed overleg en uitdrukkelijk akkoord van alle betrokkenen inclusief Steengoed.

Indien de klant voormelde plicht niet zou nakomen, is hij bij de aanwerving van personeel of het in dienst nemen van medewerkers van Steengoed van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan Steengoed een forfaitaire vergoeding van 5000,00 euro per vastgestelde inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van Steengoed de werkelijke schade dewelke voormeld bedrag zou overstijgen in te vorderen.

 

ARTIKEL 16

 

16.1 Mochten één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen. In dit geval dient de interpretatie ervan plaats te vinden naar de geest van deze bepaling(en), eerder naar de strikte bewoording ervan.

16.2 Er kan slechts van deze algemene voorwaarden worden afgeweken op schriftelijke en uitdrukkelijke wijze.

 

ARTIKEL 17

 

17.1 Indien Steengoed belet zou zijn om de opdracht deels of volledig, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, om redenen onafhankelijk van haar wil, inclusief – zonder dat deze lijst beperkend is – slecht weer, natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, virussen of pandemieën, sociale onlusten, het feit dat men geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die met de dienstverlening van Steengoed belast is, of het feit dat de klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal Steengoed binnen een redelijke termijn contact nemen met de klant om een nieuwe afspraak te maken.

De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.

 

ARTIKEL 18

 

18.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

18.2 Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Leuven.

bottom of page